top of page

סביבת לחימה משולבת רב מימדית

תמרון רב-ממדי משולב בסביבת לחימה רווית משתתפים

סביבת הלחימה הנוכחית היא מרובת משתתפים, נערכת בקרב אוכלוסיה המעורבת במלחמה ברמות שונות.

הלחימה הפיזית תופסת חלק קטן במלחמה, ומהוה מנוף לשינוי כיוון ודרך, אבלהמלחהמ ממשיכה הרבה אחרי שהקרבות תמו.

לכך צריך חשיבה אחרת, ארגון אחר, למידת יריב אחר ומתן כלים למפקדים לעצב את הלחימה על מנת למלא את ייעודם ומשימותיהם.

שני אלה - הייעוד והמשימות עברו שינוי יחד עם השינוי הסביבתי - הצבאות, שהם שמרניים באופיים, עשו שינויים קוסמטיים במסגרת "המצב הקיים" - זה אינו מספיק - צריך חשיבה אחרת.

 

bottom of page