top of page

עוצבת יסוד בלחימה גמישה

מה משרתת עוצבת יסוד וכיצד?

עוצבת היסוד שיושמה בצה"ל ברבע האחרון של המאה העשרים כמשענת הארגונית והתפעולית למלחמה. עם שינויי סביבת המלחמה, ושינויי אופי האיום, הפכה עוצבת היסוד - האוגדה - למסגרת ארגונית לימות שלום בעיקר ולעוצבה משימתית בלחימה, וזאת ללא שינוי בתו"ל וללא תמיכה בתורת ההפעלה.



המתכונת של האוגדה כבסיס ללחימה שירתה היטב את צה"ל בעשורים הקודמים, אבל על מנת שבסביבה הנוכחית והעתידית יהיה מבנה יעיל דומה, צריך לחשוב על כיוונים אחרים.

צבאות רבים  הפכו את הדיביזיה למפקדה משימתית, והעבירו את כובד המשקל לחטיבה. אנחנו פותחים כאן את הנושא לדיון.

 

bottom of page