top of page

שליטה באנשים או בשטח

היציאה מחוץ לגדר - הצבא האמריקאי מפיק לקחים ומיישם

גנרל מקפארלנד הגיע עם חטיבתו לסבב שירות בעיראק. הוא מצא מציאות של מערכי הצבא בתוך הבסיסים ויציאה לסיורים יומיים בכבישים ובסביבה. לא הייתה שליטה של ממש בשטח.

מקפארלנד בחר בשיטה שונה, הכוחות יצאו למוצבי חוץ בתוך האוכלוסיה האזרחית, נעשה מאמץ ליצור קשר עם המנהיגים המקומיים, לסייע להם בחיי השגרה שלהם ובשליטתם שלהם באוכלוסיה. לגייס את שיתוף הפעולה הביטחוני שלהם לרווחתם ולשלומם של הכוחות האמריקאים ופעולתם במרחב.

הצלחת המודל החדש הביאה לאימוצו על ידי מפקד הכוחות, גנרל פטראוס והפעלת ובכל המרחב העיראקי.

 

bottom of page