top of page

פיקוד ושליטה - לא מה שהיה

התפתחות עידן המידע הגיעה לרמה המחייבת התייחסות שונה ל"טיפול" במידע במיוחד במערכת הצבאית. לחימה וכל פעילות צבאית אחרת מבוססת על מידע. לפני עידן המידע, "בעל הדעה" היה המפקד. המטות סייעו בידיו לתכנן ובעיקר לבצע את התכנית שלו.

לא עוד, המידע הצבור במוחו של המפקד, מספיק להפעלה בסיסית בהיקפים קטנים של כוחות, כדי להפעיל עוצבות, בקרב משולב עם גורמים מסייעים ומופעלים מרחוק, אין די במפקד הכריזמטי.

 

אבל הרבה יותר משמעותי מכך - המידע הזמין, והיכול להיות זמין התפתח בסדר גודל כזה שהוא כיום המפתח להצלחת כל פעולה צבאית.

ומכיוון שהמידע פעול וזורם במרחבים שונים מהמרחב הפיזי, בכללים ובתהליכים שונים מהותית, המערכת הצבאית של פיקוד ושליטה יכולה לבחור באחת משתי דרכים - להתעלם ולהמשיך עם מערכות קבלת ההחלתות ועבודת המטה המסורתית - הישנה, או להכיר בכך שיש עולם חדש שצריך להבנות אליו ולנצל את יתרונותיו ויכולותיו.

 

המאמר המצורף הינו פתיח לדיון בנושא, הוא מציג בכותרות נושאים הדורשים שינוי, והצטברות שינויים המחייבים שינוי השיטה כולה.

 

bottom of page