top of page

הכנת צוות קרב חטיבתי לסבב לחימה מבצעית בסביבה לא ידועה מול אויב לא ברור

צוות קרב כבד

במערכה בעיראק הצבא האמריקאי נקט בסבב "תעסוקה מבצעית" במסגרות חטיבתיות, הדוקטרינה לא הייתה חדה וברורה, ההישגים היו חד-משמעיים עוד פחות, והיוזמה ניתנה למפקדי החטיבות ומפקדי הדיביזיות ליזום להפעיל פתרונות משלהם.

בין החטיבות הייתה חטיבה 2 בפיקודו של בריגדיר גנרל בורטון, שהייתה צוות קרב חטיבתי כבד, ושתהליך הכנתה למערכה והפעלתה הינו דוגמה ליוזמה ולגמישות פיקודית וארגונית שהיו חלק ממהפך בתפיסת ההפעלה בעיראק.

 

הדברים המובאים כאן נאמרו במסגרת כנס לטרון בשנת 2011.

 

bottom of page