top of page

הדיאלוג בין הדרג הצבאי והדרג האזרחי

אלוף במיל אורי שגיא מציג את הבעיתיות והדילמות במפגש בין הדרג הצבאי לדרג האזרחי כפי שעלו במערכות ישראל. הדרג הצבאי כפוף תמיד לדרג האזרחי, במדינה דמוקרטית כמובן, אבל בפועל, מתוקף פערי הידע וההבנה, לעיתים מוצא הדרג הצבאי את עצמו כשהוא חסר הכוונה ברורה, ולעתים הדרג הצבאי מנסה לכוון את הדרג האזרחי למקומות ומצבים רצויים לו. הדברים נישאו בכנס לטרון בשנת 2008 ותוקפם יפה להם לאורך זמן.

 

bottom of page