top of page

מצגות עידן המידע צפוני העתיד כרך ב' - לחימה

הסרטונים ערוכים כמצגת מלווה בהסבר קולי, המלווה את הטקסט ומרחיב אותו. 
 כל מצגת דנה בנושא אחד ואינה מקיפה את כולו כמובן. היא מיועדת לעורר עניין בלבד.
לצפייה, לחץ על סמן המצגת, התרווח, קרא והקשב. 
ארגון ללחימה: תא לחימה, מרחב לחימה, ארגון מערכתי, סכמה לארגון, צוות קרב, מודל צוות קרב
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
ניידות: ניידות אסטרטגית, ניידות מערכתית, ניידות טקטית, ניידות באוויר
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
המערכה: המשימה, בניין הכוח, הפעלת הכוח
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
יסודות בתמרון: הרעיון המרכזי, ביטוי לאמנות הלחימה, תנאי בסיס, תכונות נדרשות, תמרון בהתקפה
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
איזו מלחמה: איזו מלחמה, המלחמה אינה לינארית, תרבות ארגונית ותפעולית, בסיס החשיבה, הבסיס הטכנולוגי לרב-ממדיות, בסיס ההיררכיה
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
סביבת הלחימה: הרחבת מרחבי הלחימה, משפיעי לחימה, משכי לחימה, שילוב אנשים ומערכות, ארגון מותאם לסביבה
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
לחימה כנגד מרכזי עוצמה: לחימה כנגד מרכזי עוצמה, לחימה רב-ממדית משולבת, לחימה משולבת - אחדות המשימה - אחדות הפיקוד,
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
מאמצי הלחימה: הכל  מתחלי בהתחלה, מאמצי הלחימה, מאמצי קרב המגע, מאמצי קרב הסיוע, מאמצי קרב רציפות הלחימה
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
עידן המידע והקרב: הקרב בעידן המידע, לחימה ללא מגע, מידע הנו אמצעי לחימה, לחימה כמערכת של מערכות, לחימה משולבת ורב-ממדית
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
מהו תמרון: תמרון מהו, תמרון הוא עקרון ותפיסה, המשמעויות, היעדים, האתגר, ההשפעות
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
ניהול תמרון: ארגון תמרון, ניהול תמרון, תמרון אסטרטגי, תמרון מערכתי, תמרון טקטי, תמרון במרחב הווירטואלי
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
רציפות לחימה: לוגיסטיקה ורציפות לחימה, מעבר בין עידנים, תחומי העיסוק,מרחבי הפעולה, ניהול ומידע,שינוע, רפואה, אחזקה, סוף דבר
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
לחימה דינמית: לחימה דינמית, מאזן הכוחות, דינמיקה תפיסתית, דינמיקה מרחבית,דינמיקה וטכנולוגיה, הלחימה והמאמצים, שדה הקרב הדינמי, הבסיס, המצע התורתי, תנאי בסיס לאיכות, מאמצי הלחימה, תנאי בסיס ארגוניים, מצע תפעולי טכנולוגי, חופש הפעולה
לקריאת התמלול לחץ כאן
ארגון לחימה כמאמצים - סכמה: מבוא, סכמה למאמץ, שטחי פנים, מאמץ המגע - לחימה, מאמץ המגע - פנים, מאמץ הסיוע, מאמץ רציפות הלחימה
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
מאמץ הסיוע: הפעלת האש, ארגון צוותי קרב אש, אילוצי טכנולוגיות ומגוון צרכים, תלות האש במידע, בין שגרה ומבצעים, הבחנה בין רמות, קרב המגע 
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
לחימה בעידן המידע: הקרב בעידן המידע, לחימה ללא מגע, מידע הוא אמל"ח, לחימה כמערכת של מערכות, לחימה משולבת רב-ממדית
לקריאת תמלול המצגת לחץ כאן
לחימה על בסיס עתודות: לחימה על בסיס עתודות, תמרון מבוסס עתודות, תמרון קשיח ותמרון גמיש, משפיעים טכנולוגיים, תמרון בחתכי זמן מרחב ותוצאה, 
לקריאת התמלול לחץ כאן
מאמץ האש ביבשה: ההשלכות, האש בקרב היבשה, האש בעידן התעשייתי, האש בעידן המידע, צוות קרב אש, מה זה נותן, ארגון מאמצי האש
לקריאת התמלול לחץ כאן
איזה צבא צריך בעידן המידע: מטרות המלחמה, איזה צבא להכרעה, מעבר בין עידנים, איזה צה"ל בעידן המידע, המשימות, הכרעה, מפת דרכים
לקריאת התמלול לחץ כאן
לחימה  מהמרחב האווירי הנמוך: המרחב האווירי הנמוך, מרחב היבשה העליון, כוחות ומשימות, לחימת מגע, מודיעין, רציפות לחימה, מיגון ואבטחה, פיקוד ושליטה, אם תרצו אין זו אגדה
לקריאת התמלול לחץ כאן
לחימה כמערכת של מערכות: לחימה כמערכת של מערכות, הלחימה והמאמץ, לחימה כמערכות, הלחימה, ארגון מערכתי ללחימה, סכמה לארגון מערכתי ללחימה, צוות קרב, מודל צוות קרב, תא לחימה, מרחב לחימה
לקריאת התמלול לחץ כאן
bottom of page