top of page

עידן המידע והשפעתו על מלחמה ולחימה

עידן המידע והשפעותיו מחלחל לכל תחומי החיים - מלחמה ולחימה ביניהם.
במדינת ישראל צה"ל הוא האמון על כך, והוא מסתגר בדלת אמותיו.
לאחרונה, הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי עושה מאמצים ונוקט פעולות להרחיב את החשיבה בתוך הצבא ולהיערך ללחימה בשילוב בין טכנולוגיות חדשות ותפיסת לחימה חדשה.
איני מכיר לפרטיה את תכנית "תנופה" שהיא הביטוי לגישתו של הרמטכ"ל ואין בדפים הבאים - ובספרי "עידן המידע - צפוני העתיד" משום תגובה או התייחסות לתכנית.
שלושת הכרכים - כרך א' - פיקוד ושליטה, כרך ב' - לחימה וכרך ג' המרחב הנוסף - נכתבו במשך שנים, חלקם מתחיל בתחילת שנות ה-80 בעבודה שנעשתה במסגרת המכללה לביטחון לאומי על "שדה הקרב של שנות ה-90".
הם יצאו לאור כדי לעורר דיון בראייה לעתיד - איש אינו יודע איך יראה העתיד, אבל במהלך התפתחות שינוי כה דרסטי ניתן לחשוב ולעצב מה היינו רוצים שיהיה.
בספרים יש דוגמאות לפתרונות - לא בגלל שזה "פתרון בית הספר" - אלא שאני חושב שבדיון שאינו פילוסופי, צריך להציג כי הרעיונות המוצגים הם ברי מימוש - ולשם כך הצגתי דוגמאות, לא תכנית.
כדי לקדם דיון בנושא, ערכתי מספר נושאים במצגות קצרות, המוצגת כסרטונים מלווים במלל ועוסקות בנושא יחיד - כמובן שהן לא מכסות הכל, אפילו לא הרבה, אבל הן נועדו לגרות עניין וחשיבה.
נמשיך להוסיף סרטונים כאלה בעתיד.
הוראות הפעלה - לחץ על הקישור ועבור לדף המצגות
בחר מצגת וחשוב, עבור בין מצגות כאוות נפשך.
bottom of page