top of page

ממשק בין דרג מדיני לדרג צבאי

הממשק בין הדרג הצבאי לדרג המדיני  במלחמה הוא תואר של המערכת הפוליטית התקפה בהן, בכל המדינות הדרג הצבאי כפוף לדרג המדיני, לעיתים, במדינות טוטלריות, הדרג הצבא הוא גם הדרג המדיני ןעדיין מתקיימת ההירארכיה הזו.

 

הממשק במדינת ישראל אף הוא כפוף ללא עוררין לדרג המצדיני, אלא שבמציאות מתקיימות מערכות יחסים הנובעות מהאנשים המאיישים את המערכות ברגע נתון, ומההילה העוטפת את מערכת הביטחון וראשיה כמומחים המקצועיים הבלתי מעורערים, הילה שמערכת הביטחון ואנשיה שמחים לטפח.

 

בפועל נוצר ממשק בו הדומיננטיות של מערכת הביטחון קובעת לעיתים יותר מהממשק הפורמלי.

אלוף במיל' גיורא איילנד מציג את תובנותיו ולקחיו מהתקופה בה הוא שרת בתפקידי מפתח במערכת הביטחון.

 

bottom of page