top of page

לקחים לוגיסטיים מלחימה בשטח בנוי

לחימה בשטח בנוי היהנ לחימה מורכבת ומיוחדת מכל בחינה, והמרכיב הלוגיסטי של הקרב אינו יוצ א דופן.

הצפיפות וקשיי התנועה בשטח הבנוי מחייבים הערכות מוקדמת מתאימה, קשה מאד לשנות פריסה ותמיכה תוך כדי קרב.

היקף צריכת האמצעים גדול פי כמה מזה המתוכנן בשטחים פתוחים, וכאשר מירב הלחימה צפויה בשטח בנוי צריך לשנות מבנה וארגון סטנדרטי למבנה וארגן מותאם ייחודית.

היקף הנפגעים וסוגי הפגיעות שונה גם הוא המהתכנון "הסטנדרטי" וכך הלאה.

כל צבא לומד על בשרו, ולרוב "מחדש", את הלקחים האלה - אנחנו מצרפים כאן רשימה מרוכזת שהיא חלק ממחקר של מכון ראנד ברה"ב שפורסם בשנת 2003.

bottom of page