top of page

איזה נגמ״ש מתאים לצה״ל?

ניוד חיל הרגלים ותגבור עוצמת האש שלו הם נושא שהדיון בו לעולם אינו מסתיים. הגישות בצה"ל במרבית השנים היו כי נגמ"ש נועד להסיע לוחמים אל קרבת היעד, שם ירדו החיילים וילחמו רגלית על היעד, הנגמ"ש שימש בעיקר ככלי הסעה.

בחיל השריון נעשו מאמץ לחמש את נגמ"ש הלוחמים בנשק כבד יותר - בפלוגת החרמ"ש היו גם זחל"מי לוחמים עם תותח 20 מ"מ, ותורת הלחימה מול קווי ההגנה במודל הסובייטי (הגנה קווית לרוחב כל החזית) גרסו גם הסתערות רכובה על יעדים. גם החרמ"ש, בבואו לתקוף יעדים מבוצרים (כיפתיים קראו להם) ירד מהנגמ"שים ללחימה רגלית והנגמ"שים נותרו כבסיס אש לחיפוי על ההסתערות.

הדיון בנושא מתקיים גם כיום - מה תפקיד הנמ"ר וכיצד ילחם חיל הרגלים הממוכן. במאמר המצורף דר' עדו הכט מפרט חלק ממחקר שערך בנושא - המאמר התפרסם לראשונה בגליון מערכות מס' 370 באפריל 2000 .

 

 

bottom of page