top of page

עיתונאי במלחמה

הדיווח משדות הקרב הינו אחד מאמצעי הקשר בין הלוחמים והמפקדים לבין הבית, והרצון להעביר תמונה עדכנית ומלאה נתקל תמיד ברצון המפקדים לשמור על בטחון המידע מחד וצמצם את הפרסום הגלוי לרמה שלא תפריע להם לנהל את מערכותיהם כרצונם..

העיתונאים המדווחים היו תמיד בהתנגשות רצונות עם המערכת הפורמלית שרצתה, ועדיין רוצה, לשלוט בכל המתפרסם.

התפחויות טכנולוגיות פתחו בפני העיתונאים אפשרויות רבות לפרסם את דבריהם בזמן כמעט אמיתי, והמאבק המקצועי הזה התפתח בימינו לממדים רבים בכיוונים שונים.

ג'ו גאלרווי ליווה הרבה מלחמות, וניסיונו העשיר הוא בעיקר בתקופה של תחילת עידן המדיה החדשה, אבל התובנות שלו תקפות בלכ מדיה.

bottom of page