top of page

התפתחות תורת הלחימה בארגוני בטרור

ארגוני הטרור במזרח התיכון לא צצו יש מאין, זו גם אינה תופעה חדשה, דת מוחמד בחרב היה המוטו כבר במאה השביעית. לכן, יש קשר וזיקה בין ארגונים עם מטרות שונות המבוססים על תשתית רעיונית דומה, והם משתפים פעולה בפיתוח אמצעי הלחימה ודרכי הלחימה המשרתות אותם למטרותיהם.

תא"ל איתי ברון, ראש מרכז דדו באותה העת, סוקר בכנס לטרון 2009 את תהליך ההתפתחות.

bottom of page